Website voorlezen

Leren, delen en creëren

Privacystatement

Aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens wordt door Bibliotheek Kennemerwaard groot belang toegekend. Bibliotheek Kennemerwaard is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Bibliotheek Kennemerwaard legt persoonsgegevens vast ten behoeve van de leenadministratie, de aflevering van producten en diensten, de communicatie met gebruikers over activiteiten, producten en diensten en voor onderzoeken met een gerechtvaardigd belang van de bibliotheek.

Bibliotheek Kennemerwaard zal deze persoonsgegevens niet gebruiken voor doeleinden die hiermee niet te verenigen zijn en deze gegevens niet afstaan aan derden. Daarop kan een uitzondering worden gemaakt op grond van wettelijke bevoegdheden van politie en justitie tot het vorderen van identificerende en/of gebruiksgegevens in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Bibliotheek Kennemerwaard maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.
Sinds 14 februari 2016 kan er veilig ingelogd worden op de website, de ingevulde gegevens worden versleuteld.

Leners hebben het recht de over hen opgenomen gegevens in te zien, te (laten) verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

Bibliotheek Kennemerwaard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.  Het verdient daarom aanbeveling regelmatig het privacystatement na te kijken op updates.

Bibliotheek Kennemerwaard  heeft haar volledige privacybeleid en –procedure in een document vastgelegd dat op verzoek aangevraagd kan worden bij de privacycoördinator of per email bij

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met de privacycoördinator.